Η  Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν  τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, για την εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
      Επιπλέον  μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας
     
      Παρακάτω αναφέρονται ομαδοποιημένα ανά θεματική ενότητα οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα  δικαιολογητικά που χρειάζονται για την διεκπεραίωση αιττημάτων  πολιτών. Για κάθε διαδικασία αναφέρονται και διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης που  πρέπει να υποβληθεί και αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.