Άδεια λιανικής – χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Δικαιολογητικά:                                                  

  1. Αίτηση – δικαιολογητικά
  2. Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού.
  3. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας.
  4. Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.
  5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ώστε να προκύπτει ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη - Μέλη της ΕΕ. του υπεύθυνου επιστήμονα.
  6. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του Π.Δ. 463/1987 (ΦΕΚ 216 Α') ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του Π.Δ. 109/1989 (ΦΕΚ 47 Α') ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, του υπεύθυνου επιστήμονα.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α'), όπως ισχύει, και καθ' υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή   δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ'υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα ότι: α) δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, β) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, γ) δεν έχει τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και δεν έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομα του.

 

Αρμόδια Υπηρεσία:
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία.
 
Π.Ε. Βοιωτίας: Λειβαδιά Φίλωνος 35 -39, τηλεφ. 22613 52100
                       Θήβα, τηλεφ. 22623 52122
                       Σχηματάρι, τηλεφ. 22620 59462
Π.Ε. Εύβοιας: Χαλκίδα Χαϊνά 93, τηλεφ. 22210 53900 & 53545
                       Αλιβέρι       τηλεφ. 22230 22493
                       Ιστιαία       τηλεφ. 22260 52412
                       Κάρυστος   τηλεφ. 22240 22251
                       Λίμνη         τηλεφ. 22270 31115
                       Ψαχνά       τηλεφ. 22280 22698
Π.Ε. Ευρυτανίας: Καρπενήσι Ζωγράφου 1, τηλεφ. 22370 80260 & 80258
Π.Ε. Φθιώτιδας: Λαμία Κραβαρίτη 1, τηλεφ. 22313 52500 & 52507
                        Αταλάντη, τηλεφ. 22330 22351
                        Σπερχειάδα, τηλεφ. 22360 43232
Π.Ε. Φωκίδας: Άμφισσα 1ο χλμ Εθν Οδού Άμφισσας – Λαμίας,  τηλεφ.  22653 52717 & 52718
                      Ευπάλιο,   τηλεφ. 26340 51260