Προϋποθέσεις Άσκησης Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων

Α. Προϋποθέσεις φυσικών προσώπων για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρ 1 του άρθρου 5 του ΠΔ 159/2013)
Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι στο κατάστημα, πρέπει:
α)Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
β) Να έχουν πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Επίσης, μπορεί να είναι πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευμένα σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α' 78), όπως ισχύει, ιδίως δε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 30 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α' 18).
γ) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α' 144),όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του ν. 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
δ) Να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση.
ε) Να μην ασκούν ήδη εμπορία γεωργικών φαρμάκων ή να μην έχουν υποβάλλει αναγγελία έναρξης άσκησής της στην ελληνική επικράτεια, με υπεύθυνο επιστήμονα τους ίδιους.
στ) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του ΠΔ 159/2013. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα, πρέπει :
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. γ' και στ' της παρ. 1 .
β) Να απασχολούν με υπαλληλική σχέση, με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. α' έως και δ' της παρ. 1 και δεν έχει οριστεί ως υπεύθυνος επιστήμονας σε άλλο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
γ) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10.

Β. Προϋποθέσεις νομικών προσώπων για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα νομικά πρόσωπα, πρέπει :
α) Να απασχολούν με εταιρική/μετοχική, σε ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), ή υπαλληλική σχέση, με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. α', β', γ', δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 (περίπτωση Α), το οποίο με την αναγγελία έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ορίζεται ως υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος.
β) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του ΠΔ 159/2013.
2. Προκειμένου περί ΣΑΟ, οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτ. α' και β' της παρ. 1 πρέπει να συντρέχουν και στα κέντρα διανομής που η ενδιαφερόμενη ΣΑΟ διαθέτει εκτός της έδρας της και μέσα στα όρια της περιφέρειάς της.


Γ. Άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
1. Η χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων ασκείται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της καθώς και νωρίτερα, εφόσον η αρμόδια αρχή βεβαιώσει εγγράφως για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων.
2. Για την άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν, κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις των περιπτ. α έως και ε της παρ. 1 ή των περιπτ. α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 5 ή τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτ. α' της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 6, υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, το έντυπο της οποία καθορίζεται στην αριθ.307752/18.11.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
4. Κατά την άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων πρέπει:
α) οι αποθήκες των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11.
Ήτοι
β) στην έδρα της επιχείρησης ή στην αποθήκη να τηρούνται αρχεία, που να περιλαμβάνουν για κάθε συναλλαγή εισερχομένων και εξερχομένων, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία, ονομασία φαρμάκου, παραληφθείσα ή παραδοθείσα ποσότητα, ο αριθμός παρτίδας καθώς και όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή του παραλήπτη, κατά περίπτωση. Τα αρχεία αυτά τηρούνται είτε υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης, είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων στοιχείων, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή και διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.


Δ. Άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας
1. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του καταστήματος, το έντυπο της οποία καθορίζεται στην αριθ. 307752/18.11.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
2. Για την έναρξη λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας, απαραίτητο είναι να τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και να υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται:
α) στο άρθρο 5 (περ Α), αν πρόκειται περί φυσικού προσώπου ή στο άρθρο 6 (περίπτωση Β), αν πρόκειται περί νομικού
προσώπου και β) στο άρθρο 7.
Κοινά δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων υποβάλλονται μία φορά.


Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία
1. Οι ενδιαφερόμενοι να παρέχουν υπηρεσία αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων, με σκοπό τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο αποθηκευτικός χώρος, το έντυπο της οποία καθορίζεται στην αριθ. 307752/18.11.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
2. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης υπηρεσιών αποθήκης χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν πρόκειται περί φυσικών προσώπων ή να είναι νόμιμα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της ΕΕ, αν πρόκειται περί νομικών προσώπων.
β) Να διαθέτουν αποθήκη χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 11.

Μεταβολή στοιχείων υφιστάμενης αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
1. Αν μεταβληθούν τα στοιχεία με τα οποία έγινε η αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, μετά από τη λήψη τους από την αρμόδια αρχή, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να το αναγγείλουν άμεσα στην αρμόδια αρχή.
2. Για μεταβολή που αφορά τον υπεύθυνο επιστήμονα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή αίτηση για την μεταβολή των στοιχείων της αναγγελίας έναρξης, ως προς τον υπεύθυνο επιστήμονα. Στην εν λόγω αίτηση, για την οποία δεν απαιτείται υποβολή παραβόλου, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τη συγκεκριμένη μεταβολή, όπως αλλαγή του υπεύθυνου επιστήμονα, προσθήκη επιπλέον υπεύθυνου επιστήμονα ή αποχώρηση του υπεύθυνου
επιστήμονα. Ειδικότερα:
α) Αν αντικατασταθεί ο υπεύθυνος επιστήμονας όπως και αν προστεθεί επιπλέον υπεύθυνος επιστήμονας, μαζί με την αίτηση μεταβολής στοιχείων, συνυποβάλλονται, για λογαριασμό του νέου υπεύθυνου επιστήμονα, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περίπτ. β της παρ. 4 του άρθρου 5.
β) Αν αποχωρήσει ο μοναδικός υπεύθυνος επιστήμονας, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την αποχώρησή του για την αντικατάστασή του. Το ως άνω διάστημα δεν διενεργούνται πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων. Αν παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να αντικατασταθεί ο μοναδικός υπεύθυνος επιστήμονας, η αρμόδια αρχή, με σχετική απόφασή της, διαγράφει από το μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
γ) Αν αποχωρήσει ο υπεύθυνος επιστήμονας από επιχείρηση που είχε αναγγείλει εμπορία γεωργικών φαρμάκων με περισσότερους του ενός υπεύθυνους επιστήμονες, η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα το μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων, ως προς τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
3. Στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται στοιχεία του καταστήματος ή της αποθήκης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή νέα αναγγελία έναρξης με τα νέα στοιχεία.
4. Για την παύση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια αρχή.

-----

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu),
ή
ακολουθώντας τη διαδρομή: www.minagric.gr, Αγρότης-Επιχειρηματίας\ Γεωργία\ Φυτοπροστασία\ Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, μπορείτε να βρείτε όλη τη νομοθεσία (κανονιστικές και ρυθμιστικές πράξεις) που αφορά την εμπορία
γεωργικών φαρμάκων όσο και τη διενέργεια των ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Ο υπεύθυνος επιστήμονας:
- θα τηρεί πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των σκευασμάτων που διακινεί καθώς και τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία « περί γεωργικών φαρμάκων»,
- θα διακινεί αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα.
- θα έχει συνεχή και αυτοπρόσωπη απασχόληση στο κατάστημα πουεπιτρέπεται η έγκριση εμπορίας.
- έχει υποχρέωση να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούςκινδύνους για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων – γεωργικών φαρμάκων ιδίως σχετικά με τιςπηγές
κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση
του ψεκαστικού διαλύματοςπου απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και
τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.
Μπορείτε να ασκείται εμπορία φυτοπροστευτικών προϊόντων – γεωργικώνφαρμάκων αποκλειστικά και μόνο για το
παραπάνω κατάστημα, τηνπαραπάνω επιχείρηση και τον υπεύθυνο επιστήμονα.
Η ισχύς της εμπορίας αναστέλλεται ή ανακαλείται καθώς και επιβάλλονται κυρώσεις εάν δεν ενημερωθεί η Υπηρεσία
μας σε ενδεχόμενη αλλαγή της ιδιοκτησίας του καταστήματος, μεταβολής της έδρας του, του υπεύθυνου επιστήμονα
αλλά και εάν δεν υπάρχει μέριμνα για :
1) Την διατήρηση, διαφύλαξη και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικώνπροϊόντων – γεωργικών φαρμάκων κατά
ομάδες και κατηγορίεςτοξικότητας ως και την απομόνωση των τοξικών γεωργικών φαρμάκων κατά τις διακρίσεις του
άρθρου 1 του Β.Δ. 10/1968.
2) Την εξασφάλιση του ακίνδυνου της παραμονής των εργαζομένων σε αυτό.
3) Την εξασφάλιση του ανενόχλητου των περιοίκων.
Την τήρηση των σχετικών με την συσκευασία διατάξεων και σε ότι αφορά το είδος, το μέγεθος της συσκευασίας και
την αναγκαία εξωτερική περιγραφή (Etiquette) ως προς το περιεχόμενο, τις ενδείξεις τοξικότητας και προφυλάξεις
από αυτή, τις χρονολογίες παρασκευής – λήξεως και λοιπές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Ν.
2147/1952, το Β.Δ. 10/1968 και το Νόμο 721/1977, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2538/1977 και το Ν. 4036/2012.