Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, για τον τουριστικό σχεδιασμό και κατάρτιση προγραμμάτων, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας
      Επιπλέον οι αρμοδιότητες ανάγονται στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, στη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος .
     Τέλος είναι αρμόδια για την ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών και λοιπά θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές, για τη διενέργεια ελέγχων των τιμών και την επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές προσφορές, για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτροσυγκολλητές
      Παρακάτω αναφέρονται ομαδοποιημένα ανά θεματική ενότητα οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα  δικαιολογητικά που χρειάζονται για την διεκπεραίωση αιττημάτων  πολιτών. Για κάθε διαδικασία αναφέρονται και διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης που  πρέπει να υποβληθεί και αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.