| Print |

Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού λατομείου βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων Ν 669

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων Ν.669/77 (άρθρο 4).

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Κοινοποίηση εγγράφου  για την άδεια εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων Ν.669/77 (άρθρο 4).

 

Δικαιολογητικά:

α)  Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης είναι η Δ/νση Μεταλλείων και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Για τα λατομεία μαρμάρων αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης είναι η Δ/νση Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

γ) Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών (άργιλοι για κεραμοποιία) αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης είναι η κατά περίπτωση οικεία Δ/νση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.

 

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται :

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Πρόσφατα Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα (τουλάχιστον σε 16 αντίγραφα), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5, παράγραφος 1, του Ν.669/77 με συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 1987).

3. Γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, του άρθρου 4, του Ν. 669/77 καθώς και το άρθρο 10, του Ν.1428/1984 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10, του Ν.2115/1993. Οι αρμόδιες για την έρευνα της συνδρομής των απαγορευτικών λόγων υπηρεσίες, που αναφέρονται πιο πάνω, γνωμοδοτούν σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος για έκδοση/παράταση άδειας εκμετάλλευσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτές εγγράφου ερωτήματος από την υπηρεσία μας,  διαφορετικά θεωρείται ότι γνωμοδότησαν θετικά.

 

Οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν είναι:

α) Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων). Επισημαίνεται εδώ, ότι η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το άρθρο 10 του νέου νόμου Ν.3028/28.6.2002 σχετικά με την «προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

β) O ΕΟΤ.

γ) Η Στρατιωτική Αρχή (ΓΕΣ) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας με αριθμό Δ10/Μ6.2.3/24125 /25.10.2001).

δ) Η ΔΕΗ.

ε) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε..

ζ) Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

η) Η Διεύθυνση Δασών.

θ) Η Διεύθυνση Πολεοδομίας αρμόδιου Δήμου.

4. Εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Μ.Λ.Ε.

5. Εγκεκριμένη Περιβαλλοντική μελέτη καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 2, του Ν.3010/2002).

6. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ύψους τέτοιου ώστε να καλύπτει το κόστος των έργων αποκατάστασης που αναφέρεται στην απόφαση εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων και χωρίς να αναφέρει ημερομηνία λήξης.

7. Έγκριση επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με το Ν.998/79, εφόσον, η έκταση είναι δασική. Επίσης φωτοαντίγραφα των εγγυητικών επιστολών ή ειδικών ανταλλαγμάτων που τυχόν προβλέπονται από την υπόψη έγκριση επέμβασης.

8. Τίτλοι ιδιοκτησίας η/και συμβόλαιο μίσθωσης του λατομικού χώρου. Τα ως άνω γίνονται δεκτά μόνο με τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου.

9. To προβλεπόμενο από την ΚΥΑ με αριθμό Δ7/19488/2011 ΦΕΚ 1986 Β, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1264/19-2-2012 ΦΕΚ 230 Β, χρηματικό αντιστάθμισμα για την χορήγηση της εν θέματι αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741).

10. Οι απόψεις της Περιφέρειας «…περί της σκοπιμότητας της λειτουργίας του συγκεκριμένου λατομείου και ιδία της συμβολής τούτου εις την οικονομικήν ανάπτυξην της περιοχής,…» σύμφωνα με το άρθρο 7, του Ν.669/77.

Παρατηρήσεις

1. Τα ίδια δικαιολογητικά χρειάζονται για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης.

2. Για να είναι εμπρόθεσμη η αίτηση για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης των παραπάνω λατομείων  πρέπει να υποβάλλεται δύο (2) χρόνια πριν λήξει η ισχύς της άδειας εκμετάλλευσης.

 

Νομικό Πλαίσιο:

1.  Νόμος 1428/1984 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 43 Α.

2. Νόμος 2115/1993 ΦΕΚ15 Α Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984.

3. Νόμος  669/1977 Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων ΦΕΚ 241 Α.

4. ΥΑ  ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ.9464/2-6-1984 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών ΦΕΚ 469 Β.

5. ΥΑ Δ10/Φ68/6812/18-3-1993 ΦΕΚ 221 Β Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση ή παράταση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών διαδικασία καταθέσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ.

6.Υ.Α.  Δ7/Α/οικ.12050/1223/11, (ΦΕΚ 1227 Β/14-6-2011) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.).

 

 

 

 

Αρμόδια Υπηρεσία:

(Για τις περιπτώσεις 1.α, 1.β, 1.γ):

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 32100 Λιβαδειά, τηλ. 226135033

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας, Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα, τηλ. 2221353420

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ευρυτανίας Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι, τηλ. 2237350743

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Φθ/δας, Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία τηλ. 2231353548

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Φωκίδας, Γιδόγιαννου 31, 33100 Άμφισσα, τηλ.2265350602

 

1.α. Όσον αφορά τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών (πλην αργίλων κεραμοποιίας), για την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών και την αποστολή τους στην  αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης Δ/νση Μεταλλείων και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

1.β. Όσον αφορά τα λατομεία μαρμάρων, για την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών και την αποστολή τους στην  αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης Δ/νση Μαρμάρων και Αδρανών υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

1.γ.Όσον αφορά τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών (άργιλοι για κεραμοποιία), για την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών και την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης.

 

2. Δ/νση Μεταλλείων και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης λατομείων  βιομηχανικών ορυκτών.

 

3. Δ/νση Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων.