Η  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για τη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, για τον εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών υγείας, με σαφή προσανατολισμό την ποιότητα ζωής ασθενών και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και για την προστασία και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης              
     Επιπλέον ασκεί ιδίως αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στη διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινωνίας και τέλος σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση και την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού.

     Παρακάτω αναφέρονται ομαδοποιημένα ανά θεματική ενότητα οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα  δικαιολογητικά που χρειάζονται για την διεκπεραίωση αιττημάτων  πολιτών. Για κάθε διαδικασία αναφέρονται και διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης που  πρέπει να υποβληθεί και αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.