| Print |

Συμμετοχή στις εξετάσεις Ιατρικής ειδικότητας

Δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δια μέσου της οικείας Δ/νσης Δημ Υγείας & Κοιν Μέριμνας Π. Ενότητας
 2. Αίτηση που υποβάλλεται στον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό σύλλογο για τη χορήγηση:
  • Βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο του συλλόγου
  • Αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλεται στο σύλλογο
  • Διαβιβαστικό του συλλόγου προς την Περιφέρεια
 3. Αντίγραφο πτυχίου. Αν είναι από Ε.Ε.: α) Φωτοτυπία ξενόγλωσσων επικυρωμένη β) Μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν είναι από άλλη χώρα, ΔΟΑΤΑΠ, ξενόγλωσσο πτυχίο και μετάφραση από Υπουργείο Εξωτερικών.
 4. Πιστοποιητικά ασκήσεως ειδικότητας υπογεγραμμένα από τους επιστημονικούς Διευθυντές, τους Προέδρους Επιστημονικών Επιτροπών και θεωρημένα από τους διοικητικούς Διευθυντές για το γνήσιο των υπογραφών και του περιεχομένου (σύμφωνα με τα αιτούμενα από την υπ’αριθμ.13/6362 Εγκ.220/10-6-1975, Α4/4433 Εγκ.119/22-8-80 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει:
  • να φέρουν τον αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία εκδόσεως
  • να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ο χρόνος ειδίκευσης
  • να διατυπώνεται η κρίση των Διευθυντών κλινικών ή εργαστηρίων για την κατάρτιση του ιατρού και την ικανότητά του κατά την ειδίκευση
  • να σημειώνεται ότι ο ιατρός παρακολούθησε τακτικώς και ανελλιπώς σύμφωνα με το κανονισμένο επιστημονικό ωράριο ως και ο χρόνος που αδικαιολόγητα απουσίασε
  • να αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός και η ημερομηνία απόφασης του υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας για την έναρξη της ειδικότητας (για τις ειδικότητες: Χειρουργικής – Ουρολογίας – Αγγειοχειρουργικής – ΩΡΛ – Οφθαλμολογίας - Πλαστ. Χειρουργικής – Ορθοπεδικής - Χειρ. θώρακος και Χειρ. παίδων προσκομίζεται κατάλογος εγχειρήσεων)
 5. Διπλότυπο είσπραξης 4 €.στον ΚΑΕ 64070 από ΔΟΥ
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
 7. Σε περίπτωση άσκησης της ειδικότητας ή μέρους αυτής στο εξωτερικό, βεβαίωση αναγνώρισης του χρόνου από ΚΕΣΥ (Υπουργείο Υγείας)
 8. Επικυρωμένη φωτοτυπία της 3μηνης υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν την εκπλήρωση του Αγροτικού.
 9. Εάν ο ειδικευόμενος Ιατρός έχει κάνει χρήση του άρθρου 21 του Ν.3580/07 για παθολογία ή χειρουργική, προσκομίζει βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, εκδοθείσα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να προσμετρηθεί (1) τρίμηνο ως χρόνος άσκησης.
 10. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κλπ. ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Οι εξετάσεις γίνονται Φεβρουάριο – Απρίλιο – Ιούνιο –Αύγουστο – Οκτώβριο – Δεκέμβριο.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή αποτυχίας υποβάλλεται στην υπηρεσία μας αίτηση (χωρίς
δικαιολογητικά) και μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599.

 

 

Αρμόδια Υπηρεσία:

Για πληροφορίες σχετικά με τα επαγγέλματα υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων:

Π.Ε. Βοιωτίας

Ταχ δ/νση: Φίλωνος 35-39 Διοικητήριο , 32100 Λιβαδειά

Παπαγεωργίου Ευσταθία, Τηλ.: 22613 50136, email: epapageorgiou@viotia.gr

Τσιφτσή Ελισσαβετ, Τηλ: 22613 50131, email: ltsiftsi@viotia.gr

Π.Ε. Εύβοιας

Ταχ δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 , 34100 Χαλκίδα

Τσιβίκα Γρανέτα, Τηλ.22213 53719, email: tsivika.g@evia.pste.gov.gr )

Παπαγεωργίου Θωμαή, Τηλ.22213 53744, email:  papageorgiou.th@evia.pste.gov.gr

Π.Ε. Ευρυτανίας

Ταχ. δ/νση: Αποδήμων Ευρυτάνων 13, 36100 Καρπενήσι, FAX: 22370-80419

Λαθύρη Ελένη, Τηλ: 22370 80992, email:: e.lathiri@evr.pste.gov.gr

Δρούγου Κων/να, Τηλ:: 22370 80237, email:: k.drougou@evr.pste.gov.gr

Π.Ε. Φθιώτιδας

Ταχ. Δ/νση: Αινιάνων 2, 35100 Λαμία, Fax: 2231352818

Στεργιοπούλου Αικατερίνη, τΤηλ. 22313 52812, e-mail: k.stergiopoulou@fthiotida.pste.gov.gr

Ροντογιάννη Σοφία, Τηλ. 22313 52813, e-mail: s.rontogianni@pste.gov.gr  

Καραπανάγου Στυλιανή, Τηλ.22313 52811, e-mail: s.karapanagou@fthiotida.pste.gov.gr

Π.Ε. Φωκίδας

Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο, 33100 Άμφισσα,   Fax: 22653 50535

Αθανασοπούλου Σοφία, Τηλ: 22653 50530, e-mail: s.athanasopoulou@fokida.gr

Μαυρομάτη Ειρήνη, Τηλ: 22653 50532, e-mail: e.mauromati@fokida.gr