| Print |

Θεώρηση Αδειών των δραστηριοτήτων του Αρχιτεχνίτη & Εργοδηγού Τεχνικού Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Τ.Μ.Ε. ) & του ΑρχιτεχνίτηΑ & Β τάξης Συγκολλητή

Ποιους αφορά

Τους κατόχους αδειών που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 115/ΦΕΚ200/A/17.10.2012 (πατήστε επάνω)  και για τις οποίες έχουν περάσουν 8 χρόνια από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση τους και μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας, από την εκπνοή της  οκταετίας,  και διαθέτουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του σχετικού πίνακα

Εάν η  θεώρηση δεν γίνει εντός πενταετίας από την εκπνοή της οκταετούς ισχύος της, η άδεια ανακαλείται και προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του Ν. 3982/2011. (πατήστε επάνω) [1].

Προσοχή δε χρειάζονται θεώρηση οι άδειες που οι κάτοχοί τους είναι:

 • Αρχιτεχνίτες – Εργοδηγοί (Τ.Μ.Ε.) ή Αρχιτεχνίτες Α - Β τάξης,  (ΟΞ. Α - Β τάξης & ΗΛ.Α - Β τάξης )  και απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ` οιονδήποτε τρόπο. Με αίτησή τους καταθέτουν τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας Περιφέρειας, η οποία τους χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας. Τα ως άνω πρόσωπα, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7. Του ΠΔ115/12

 • Όταν οι ως άνω πάροχοι απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε  υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Δυνατότητες ενέργειας

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ολοκληρώσει την διαδικασίας της θεώρησης με δύο τρόπους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 115/ΦΕΚ200/A/17.10.2012

A.     Πρώτος τρόπος.

Ο Κάτοχος της άδειας θα μπορεί μελλοντικά να  ενημερώσει το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.3982/2011  Ενιαίο Μητρώο Προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς χρηματική επιβάρυνση 

είτε

B.     Δεύτερος τρόπος.

Να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την απόδειξη πληρωμής του παραβόλου θεώρησης.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θεώρηση της άδειας με τον δεύτερο τρόπο.

 1. Αίτηση θεώρησης -Υπεύθυνη Δήλωση.  (πατήστε επάνω)

 2. Συνημμένα:

2.1.  Η προς θεώρηση άδεια.

2.2.  Παράβολα ως κάτωθι: (πατήστε επάνω) [5. (Ε.σχ.Ν.)].

Α) 100 €  για τις άδειες που θεωρούνται για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες μετά το πέρας της οκταετίας.

Β) 200€  για τις άδειες που θεωρούνται για χρονικό διάστημα μετά τους 6 μήνες έως την συμπλήρωση 12 μηνών μετά το πέρας της οκταετίας.

Γ) 400 € για τις άδειες που θεωρούνται για χρονικό διάστημα μετά τους 12 μήνες έως την συμπλήρωση πέντε ετών μετά το πέρας της οκταετίας.

2.3.  Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης (πατήστε επάνω) υπηρεσίας τριών ετών εντός της οκταετίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ.115/12 (ΦΕΚ 200/Α/17-10-12)

Α) Για μισθωτό : Βεβαίωση υπηρεσίας από τον εργοδότη ( άρθρο 6/Π.Δ.115/12) χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.

Β) Για ελεύθερο επαγγελματία: Υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

ή

Γ) Υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β) 

ή

Δ) Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση κατάλληλης εκπαίδευσης που παρέχεται από εγκεκριμένους  για το σκοπό αυτό φορείς, ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ.115/12 που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3982/2011:

Διαδικασία

 1. Αρχικά  ο  ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει:

Α) Πρώτος τρόπος.

Ο Κάτοχος της άδειας θα μπορεί μελλοντικά (όχι μέχρι σήμερα) να ενημερώσει το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.3982/2011  Ενιαίο Μητρώο Προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς χρηματική επιβάρυνση  είτε

Β) Δεύτερος τρόπος.

Να υποβάλει αίτηση στην Δ/νση Ανάπτυξης της αρμόδιας Π.Ε. με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την απόδειξη πληρωμής του παραβόλου θεώρησης .

Α) Πρώτος τρόπος.

Θα εφαρμοστεί μελλοντικά.

Β) Δεύτερος τρόπος.

 1. Ο ενδιαφερόμενος εκτυπώνει την εντολή κατάθεσης(πατήστε επάνω) [5. (Ε.σχ.Ν.)]. για την πληρωμή του παραβόλου (συνημμένο 2) και καταβάλει το ποσό των:

 • 100 €  για τις άδειες που δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία θεώρησης (εντός 6 μηνών από την εκπνοή της οκταετίας.)

 • 200 €  για τις άδειες που   έχει παρέλθει η ημερομηνία θεώρησης (των  6 μηνών από την εκπνοή της οκταετίας) και  θα γίνει η θεώρηση τους,  στο διάστημα μεταξύ των   6 μηνών και έως την συμπλήρωση του  ενός έτους, από την εκπνοή της  οκταετίας .

 • 400 € για τις άδειες που   έχει παρέλθει η ημερομηνία θεώρησης ( των 12  μηνών από την εκπνοή της οκταετίας) και  θα γίνει η θεώρηση τους,  στο διάστημα μεταξύ των   12 μηνών και έως την συμπλήρωση της πενταετίας, από την εκπνοή της  οκταετίας.

 •  Αφού πληρωθεί το παράβολο και συγκεντρωθούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παραγράφου (2) της  ενότητας απαιτούμενα δικαιολογητικά θα μεταβεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, στην αρμόδια υπηρεσία του τόπου της μόνιμης διανομής του και θα καταθέσει στο πρωτόκολλο της την αίτηση {Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση μόνιμης κατοικίας.(πατήστε επάνω)[2] } με τα  απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά. 

 • Στην συνέχεια η Υπηρεσία αφού διαπιστώσει την ορθότητα των δικαιολογητικών, θεωρεί  την άδεια ή  εάν διαπιστώσει ελλείψεις  ενημερώνει εγγράφως   τον ενδιαφερόμενο, για την υποβολή τυχών  συμπληρωματικών δικαιολογητικών)  .

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Η υπηρεσία θεωρεί την άδεια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Αν ο  ενδιαφερόμενος, θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, τότε του παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του [5,6.(Ε.σχ.Ν.)]..

 

Διάρκεια ισχύος

 • Εάν η  θεώρηση γίνει εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας θεώρησης άρθρο 7/Π.Δ.115/12  (εντός 6 μηνών από την εκπνοή της οκταετίας) η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξη της προηγούμενης οκταετίας.

 • Εάν η  θεώρηση δεν γίνει εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας θεώρησης άρθρο 7/Π.Δ.115/12  (των 6 μηνών) και η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την εκπνοή της οκταετίας η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος θεώρησης.

 • Εάν η  θεώρηση δεν γίνει εντός πενταετίας από την εκπνοή της οκταετούς ισχύος της   η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν.3982/2011[1.(Ε.σχ.Ν.)].

 

Κόστος

Πλην των ανωτέρω παράβολων δεν υπάρχουν άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

Συνημμένα Αρχεία - Σχετική Νομοθεσία (πατήστε επάνω)

Αρμόδια Υπηρεσία:

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων:

Π.Ε. Βοιωτίας

Ταχ δ/νση: Φίλωνος 35-39 Διοικητήριο, 32100 Λιβαδειά

Βρακοζώνης Κων/νος, Τηλ 2261350328, Fax: 22613 50337, email: kvrakozonis@viotia.gr

Π.Ε. Εύβοιας

Ταχ δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 , 34100 Χαλκίδα

     Καπενής Κων/νος, Τηλ.2221353411, Fax: 2221353451 & 3, email: kapenis.k@naevias.gr  

Π.Ε. Ευρυτανίας

Ταχ. δ/νση: : Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι

Τραμουντάνη Σοφία, Τηλ.:2237350761, Fax: 2237350761, email: s.tramountani@evr.pste.gov.gr

Π.Ε. Φθιώτιδας

Tαχ δ/νση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία

Ρήττας Δημήτριος, Tηλ.: 2231353542, Fax: 2231033710, e-mail: d.rittas@fthiotida.pste.gov.gr

Π.Ε. Φωκίδας

Tαχ. δ/νση: Διοικητήριο, 33100 Άμφισσα

Κάββουρας Κων/νος, Τηλ.: 2265350627, Fax: 2265350625, e-mail: k.kavvouras@fokida.gr