Η  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι αρμόδια για τον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.
     Επίσης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Περιφέρειας
    Τέλος έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενότητες.
     Παρακάτω αναφέρονται ομαδοποιημένα ανά θεματική ενότητα οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα  δικαιολογητικά που χρειάζονται για την διεκπεραίωση αιττημάτων  πολιτών. Για κάθε διαδικασία αναφέρονται και διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης που  πρέπει να υποβληθεί και αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.