Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την απογραφή, την ταξινόμηση, τη συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση θεμάτων  που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και δικύκλων χερσαίων μεταφορών, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα

Επιπλέον είναι αρμόδια για την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων

     Τέλος είναι αρμόδια για τον έλεγχο, την εκτέλεση, τη χορήγηση, τη συγκρότηση, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη όλων των συνολικών πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων και δικύκλων, καθώς και για θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων, καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

     Παρακάτω αναφέρονται ομαδοποιημένα ανά θεματική ενότητα οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα  δικαιολογητικά που χρειάζονται για την διεκπεραίωση αιττημάτων  πολιτών. Για κάθε διαδικασία αναφέρονται και διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης που  πρέπει να υποβληθεί και αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.