| Print |

Γενικές Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Βεβαιώνεται ότι αποκλειστικός σκοπός του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, o οποίος αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρίας, είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή της εκμάθησης και καλλιέργειας αναγνωρισμένου η μη αθλήματος. (για τις περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίουαπό Ν.Π.Ι.Δ)
2. Το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή στεγάζεται σε ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι ιδιόκτητος/ έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο. Η κυριότητα ή η μίσθωση του χώρου αποδεικνύεται με έγγραφη σύμβαση.
3. Το/τα παραρτήματα του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις ίδρυσης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής (για την περίπτωση λειτουργίας παραρτημάτων του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής1)
4. Βεβαιώνεται η ύπαρξη ειδικής άδειας, για την πώληση αγαθών κυλικείου στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής (για τις περιπτώσεις που στο γυμναστήριο/στην αθλητική σχολή λειτουργεί κυλικείο)
5. Βεβαιώνεται ότι εντός του χώρου του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής δεν διατίθενται προς πώληση βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής2
6. Βεβαιώνεται ότι με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου/Αθλητικής Σχολής έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
7. Η επιχείρηση τηρεί στις εγκαταστάσεις της:
α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας χρήσης
β) Δήλωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από ιδιώτη Μηχανικό
γ) Πιστοποιητικό Ενεργητικής πυροπροστασίας εν ισχύ (τουλάχιστον μετά το διάστημα 30 ημερών από την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ή επέκτασης/μεταφοράς σε νέο κτίριο)
δ) Κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
8. Το Γυμναστήριο λειτουργεί εντός των νομίμων ωρών λειτουργίας ήτοι καθημερινά και Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και Κυριακή 10.00 -24.003
9. Στην παρούσα γνωστοποίηση επισυνάπτεται η απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου
• 400€ (για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας)
• 200€ (για τις υπόλοιπες περιπτώσεις γνωστοποιήσεων)
(Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS_EUGO))

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Β1. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν.Π.Ι.Δ
α). Βεβαιώνεται για τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Ι.Δ η κατοχή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες και πολίτες της ΕΕ/ΕΟΧ) ή άδειας νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (για αλλοδαπούς τρίτης χώρας ή για τις περιπτώσεις που στα μέλη της διοίκησης συγκαταλέγονται αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών, εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ).
β). Βεβαιώνεται ότι ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για τις περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ) του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.
γ). Βεβαιώνεται ότι ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για τις περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ) το γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής:
i) Δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί.
ii) Δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων
iii)Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής.
iv) Δεν έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58,59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239).
v) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ή το Ν.Π.Ι.Δ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο.
δ) Βεβαιώνεται η κατοχή
i) Αντιγράφο καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δημοσιεύεται)
ii) Πράξης του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Περιφερειάρχη.
iii) Βεβαιώνεται ότι δεν έχει τροποποιηθεί το καταστατικό πέραν των τροποποιήσεων που έχουν αποτυπωθεί στο αντίγραφο της περίπτωσης α.
iv) Βεβαιώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει και ότι το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου προκύπτει από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής.

Β2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
α) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βεβαιώνεται ότι ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και στιςκείμενες διατάξεις.
γ) ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
Ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και δεν θα εργάζεται σε περισσότερα από ένα γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές
δ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
i) Βεβαιώνεται ότι ο Δ/ντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής:
ii) Δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΟΤΑ, ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.
iii) Δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί.
iv) Δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.
v) Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής.
vi) Δεν έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58,59 και 60 του ν.3057/2002 (Α΄239).

Β3. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ,ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
α) Βεβαιώνεται ότι το γυμναστήριο/ η αθλητική σχολή θα απασχολεί ως διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές και προπονητές κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, ή κατόχους αδείας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα
β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ
Βεβαιώνεται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή(Για τις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων)

Β4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Βεβαιώνεται ότι το διοικητικό/ βοηθητικό προσωπικό του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων

Β5. ΕΚΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΟΙ
α) Για την εγγραφή στο γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή, καθώς και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγραφής θα τηρείται ειδική κάρτα, στην οποία θα βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται στο διδασκόμενο άθλημα. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου θα επιδεικνύουν τις κάρτες των εκγυμναζόμενων κατά τους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του α. 9 του ΠΔ 219/2006.
β)Για τους εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών θα απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

Γ. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Βεβαιώνεται ότι:
α). Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, βάσει της οικοδομικής άδειας,
i)είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 100 τετραγωνικών μέτρων, στα οποία δε συμπεριλαμβάνονται τυχόν υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι καθώς και οι βοηθητικοί χώροι (αποθηκευτικοί, ανελκυστήρας, λεβητοστάσιο κλπ)
ii) διαθέτει την απαραίτητη στατική επάρκεια.
β) Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή
εκμάθηση αθλήματος είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 70 τετραγωνικών μέτρων.
γ) Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου είναι 2 μέτρα και 60 εκατοστά.
δ). Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου ανά γυμναζόμενο είναι 5 τετραγωνικά μέτρα.
ε). Το κτίριο και οι χώροι κύριας χρήσης διαθέτουν επαρκή και ομοιόμορφο φωτισμό καθώς και επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν με εύχρηστα μηχανικά μέσα) καθώς και με αθόρυβους εξαεριστήρες4(άρθ. 11 τουκτιριολογικού κανονισμού)
στ) Το κτίριο ή τα κτίρια διαθέτουν τουλάχιστον 2 χώρους αποδυτηρίων με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων και με ελάχιστη επιφάνεια τα 50 εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου ανά εκγυμναζόμενο.
ζ) Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί από τις διατάξεις του ΓΟΚ.
η) Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν παράγει ηχητικές εκπομπές και δεν δημιουργεί οχλήσεις στους περιοίκους. Σεδιαφορετική περίπτωση, επιβάλλεται η ηχητική μόνωση.

Δ. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
α) Στο γυμναστήριο/ αθλητική σχολή υπάρχει λουτρό με τουλάχιστον 2 καταιωνιστήρες ζεστού και κρύου νερού για κάθε αποδυτήριο
β) Βεβαιώνεται η λειτουργία 2 αποχωρητηρίων (ενός ανδρών και ενός γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους
(όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής είναι μέχρι και 80 εκγυμναζόμενοι5).
γ) Βεβαιώνεται η λειτουργία ενός πρόσθετου αποχωρητηρίου για κάθε επιπλέον 40 εκγυμναζόμενους(όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής είναι άνω των 80 εκγυμναζομένων).
δ). Βεβαιώνεται ότι στους χώρους υγιεινής υπάρχουν:
• Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων καθώς και λεκάνες υγιεινής
• Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός
• Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1.70 μέτρων
• Ανθεκτική και αντιολισθητική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων
• Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα
• Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο αποχωρητήρια

Ε. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Βεβαιώνεται ότι το Γυμναστήριο/Αθλητική Σχολή διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
β) Βεβαιώνεται ότι το Γυμναστήριο/Αθλητική Σχολή δεν διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και εντός 30 ημερών από τη λειτουργία του/τηςθα πραγματοποιηθούν όλες απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να χορηγηθεί το σχετικό πιστοποιητικό από την πυροσβεστική υπηρεσία (μόνο για την την περίπτωση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας και επέκτασης/μεταφοράς σε νέο κτίριο).

Αρμόδια Υπηρεσία:
Π.Ε. Βοιωτίας
Ταχ δ/νση: Φίλωνος 35-39 Διοικητήριο, 32100 Λιβαδειά
Λιάκος Λεωνίδας, Τηλ 2261350135, Fax: 22613 50146, emai:lliakos@viotia.gr
Π.Ε. Εύβοιας
Ταχ δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 , 34100 Χαλκίδα
Νικολακάκη Ελένη, Τηλ.2221353747, Fax: 2221036076, email: nikolakaki.e@evia.pste.gov.gr  
Π.Ε. Ευρυτανίας
Ταχ. δ/νση: : Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι
Σταυρωθέντα Σουλτάνα, Τηλ.:2237350791, Fax: 2237350279, emails.stavrothenta@evr.pste.gov.gr
Δρούγου Κων/να , Τηλ.: 2237080237, FAX: 2237080419, e-mail: k.drougou@evr.pste.gov.gr
Π.Ε. Φθιώτιδας
Tαχ δ/νση: Αινιάνων 2, 35100 Λαμία
Τσιλίκα Βασιλική, Tηλ.: 2231352808, Fax: 2231352818, e-mail: v.tsilika@fthiotida.pste.gov.gr
Π.Ε. Φωκίδας
Tαχ. δ/νση: Διοικητήριο, 33100 Άμφισσα
Αθανασοπούλου Σοφία, Τηλ.: 2265350530, Fax: 2265350535, e-mail: s.athanasopoulou@fokida.gr